Zápis ze zasedání Komise rozhodčích č. 8/2021-2022

LOGO OFS Vsetín     Datum konání: 20. 1. 2022


Přítomni: René Stodůlka, Zdeněk Kneisl, Martin Straka, Stanislav Volek ml.

Omluveni: –

Hosté: Pavel Březík, Stanislav Volek st.


 

  1. KR zhodnotila fungování KR dle jednotlivých bodů Koncepce, kterou dříve nastavila. 

  1. KR reagovala na výzvu předsedy KR KFS Zlín o návrhu kandidátů z řad rozhodčích OFS Vsetín na postup do soutěží KFS Zlín, se stanoviskem, že k postupu do soutěží KFS pro jarní část nebude z Listiny rozhodčích OFS Vsetín navržen nikdo. Vybraní rozhodčí však budou sledováni v jarní části SR.

  1. Dne 25.1. 2022 se uskuteční schůzka předsedů komisí rozhodčích jednotlivých OFS Zlínského kraje se zástupci KR KFS Zlín a bude jim představen program VPR pro rok 2022. V návaznosti na krajský VPR budou určeny termíny VPR OFS Vsetín.

  1. KR schválila podobu zimní přípravy a vzdělávání rozhodčích OFS Vsetín, která bude navazovat na přípravu z loňského roku. Připravené úkoly k řešení obdrží rozhodčí e-mailem. 

  1. Členové KR uzavřou soupis TB pro podzimní část a výsledek z ní bude zaznamenán v tabulce, se kterou budou rozhodčí seznámeni na semináři rozhodčích OFS Vsetín.

  1. KR vypracovala podrobný přehled veškerých udělených ČK v soutěžích OFS Vsetín. Zjištěné drobné nedostatky byly především administrativního charakteru. Veškeré nedostatky budou s rozhodčími důkladně rozebrány na semináři OFS Vsetín.

  1. KR schválila předběžný program semináře rozhodčích OFS Vsetín. Termín bude rozhodčím oznámen prostřednictví e-mailu a bude se odvíjet od aktuálních protiepidemických opatření.

  1. Do Mentorského programu OFS Vsetín byla nově zařazena sl. Mikuláštíková.

  1. Před začátkem jarní části soutěží OFS Vsetín proběhne v prostorách OFS Vsetín další blok teoretické přípravy a vzdělávání rozhodčích OFS Vsetín. Praktická část na hrací ploše je pak předběžně naplánována na měsíc květen. Konkrétní termíny budou frekventantům oznámeny prostřednictvím e-mailu v návaznosti na VPR KFS Zlín, kterých se budou nadále rozhodčí OFS Vsetín účastnit.

 

 

René Stodůlka v.r.

předseda Komise rozhodčích